Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Geurink & Partners B.V.,ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 09171881, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het voor gezamenlijke rekening uitoefenen van de rechtspraktijk als advocaten en mediators waarvan alle aandeelhouders besloten vennootschappen (praktijkvennootschappen) zijn. Alle opdrachten worden uitsluitend met inachtneming van deze algemene voorwaarden door Geurink & Partnerts als opdrachtnemer aanvaard en de uitvoering van de werkzaamheden geschiedt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Geurink & Partners. Toepassing van het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever aan Geurink & Partners een honorarium verschuldigd welke periodiek zal worden gedeclareerd. Het uurtarief kan aan het begin van elk kalenderjaar i.v.m. kostenstijgingen worden aangepast. Over het uurtarief is een forfaitair percentage van 6% verschuldigd ter dekking van kosten als porti-, papier-, kopieer-, telecommunicatie-, secretariaat- en reiskosten. Declaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Geurink & Partners is steeds bevoegd een voorschot te verlangen voor betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten. Geurink & Partners is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen te verlangen. 

Als een opdracht is geëindigd, zijn het honorarium en de kosten direct opeisbaar. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet binnen de gestelde betalingstermijn voldoet, is opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% te rekenen vanaf het verval van de betalingstermijn tot het tijdstip van betaling. Alle door Geurink & Partners gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte van al hetgeen de opdrachtgever is verschuldigd komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden forfaitair vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

De beroepsaansprakelijkheid van Geurink & Partners en die van de advocaten uit hoofde van de overeenkomst van opdracht is beperkt tot de bedragen die onder onze beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het in de polis genoemde eigen risico. Indien geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Geurink & Partners in het kader van de opdracht in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van Euro 50.000,-

Geurink & Partners is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden indien en voorzover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald.

Opdrachtgever vrijwaart Geurink & Partners tegen alle aanspraken van derden welke verband houden met de werkzaamheden van Geurink & Partners ten behoeve van opdrachtgever, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Geurink & Partners.

De rechtsverhouding tussen Geurink & Partners en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zijn onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.